นโยบายการคืนสินค้า Return Policy


1) บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณียกเว้นกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิต (คืนเงินกรณีไม่มีสินค้านี้แล้วเท่านั้น) Return condition: Only defective, damaged, expired merchandises can be returned/ refunded. 2) สินค้าแจ้งคืน/เปลี่ยนคืนตามเงื่อนไข ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าเท่านั้น Product* must be returned within 7 days from the date that item is received. *according to return condition 3)สินค้าของขวัญ แจ้งคืน/เปลี่ยนสินค้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า (ให้บริการจนถึง 28 ก.พ.64) Gift merchandises can be returned within 30 days from the date that item is received (Until 28 FEB 2021) 3) ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัท กรณีทางบริษัทต้องการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น Customers only return the defective item when additional inspection required. 4) กรณีซื้อช่องทางออนไลน์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือรับคืนที่สาขา For online purchase, return does not accept at the store branch.