Terms & Conditions

นโยบายการคืนสินค้า Return Policy

1) บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณียกเว้นกรณีสินค้าไม่ได้คุณภาพจากการผลิต (คืนเงินกรณีไม่มีสินค้านี้แล้วเท่านั้น)

Return condition: Only defective, damaged, expired merchandise can be returned/ refunded.

 

2) สินค้าของขวัญ แจ้งคืน/เปลี่ยนสินค้าภายใน 30 วันหลังจากได้รับสินค้า (ให้บริการจนถึง 28 ก.พ.64)

Gift merchandises can be returned within 30 days from the date the item is received (Until 28 FEB 2021)

สินค้าออนไลน์ทั่วไปแจ้งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้า

We accept the return of other online merchandise within 7 days from the date the item is received 

 

3) ลูกค้าส่งสินค้าคืนบริษัท กรณีทางบริษัทต้องการตรวจสอบสินค้าเท่านั้น

Customers only return the defective item when additional inspection required. 

 

4) กรณีซื้อช่องทางออนไลน์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือรับคืนที่สาขา

For online purchase, return does not accept at the store branch.

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่เราด้วยความไว้วางใจ บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ รักษา และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีที่สุด 

 

Your user’s privacy is of the highest importance to your business, so take the time to write an accurate and detailed policy. Use straightforward language to gain their trust and make sure they keep coming back to your site!

เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว

2. ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล 

ก) ข้อมูลการติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

ข) ข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น วันเกิด เพศ รูปโปรไฟล์

ค) ประวัติการสืบค้นในเว็บไซต์

ง) ประวัติการสั่งซื้อสินค้า

 

​3. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล จะเกิดขึ้นเมื่อ

ก) เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ หรือจุดให้บริการ

ข) เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงในใสั่งซื้อสินค้า คำร้อง หรือคำขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัททุกช่องทางการติดต่อ

ค) เมื่อท่านซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านเว็บไซต์

ง) เมื่อท่านติดต่อกับบริษัทโดยตรงเกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกช่องทาง

จ) เมื่อท่านสมัครสมาชิก เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์

 

4. ท่านสามารถเข้าใช้และสืบค้นเว็บไซต์โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม หากต้องการสั่งซื้อหรือใช้บริการกับทางบริษัท ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท เพื่อให้สามารถบริการได้ตามข้อตกลง

 

5. บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการลงทะเบียนใช้งาน สั่งซื้อสินค้า ผ่านเว็บไซต์ และสมัครสมาชิกในทุกช่องทาง โดยจัดเก็บข้อมูลตามที่ท่านได้เลือกให้ข้อมูลกับทางบริษัท

 

วัตถุประสงค์ของการเก็บ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อบริการท่านได้ตามต้องการ ภายใต้ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท

  2. เพื่อรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัท

  3. เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาด

  4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการของบริษัท

  5. เพื่อตรวจสอบ สืบสวน และป้องกันการฉ้อโกง การกระทำที่ต้องห้ามทางกฎหมาย หรือการกระทำผิดกฎหมาย

  6. เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินการ และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท

 

 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของ www.lemonfarmdelivery.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ และตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ซึ่งบริษัทจะให้ความรักษาต่อความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด อนึ่งหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำ ดังกล่าว

 

แม้ว่าการรับทราบถึงการใช้บริการของท่าน จะมีส่วนสำคัญในการนำเสนอ เนื้อหาสาระและโฆษณาที่เหมาะสมต่อท่าน แต่บริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนี้ ต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากการยินยอมของท่าน อนึ่งข้อมูลสถิติของผู้ใช้บริการที่เว็บไซต์บริษัทแห่งนี้ อาจถูกเปิดเผยต่อผู้โฆษณาหรือหุ้นส่วนของบริษัทในภายหน้า เกี่ยวกับบริการทางการเงินทั่วไป หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการจากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งจะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุถึงผู้ใช้บริการแต่ละคนได้

 

ทางบริษัทได้นำเทคโนโลยี 'คุกกี้' 'Cookies' มาใช้กับเว็บไซต์ นี้ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้เป็นส่วนข้อมูลเล็กๆ ที่เว็บไซต์ใช้บันทึกลงในเครื่องลูกข่าย คุกกี้ช่วยประเมินข้อมูลทางสถิติสำหรับ จำนวนการเยี่ยมชม การเข้าดูข้อมูลจากหน้าต่างๆ และระยะเวลาในการเยี่ยมชม ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อมูลทางสถิติมาตรฐานทั่วไป คุกกี้ไม่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลจาก หน่วยบันทึกความจำของเครื่อง หรือข้อมูลเกี่ยวกับอีเมล์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่านได้

 

ในบางโอกาสบริษัท จะจัดส่งอีเมล์ เพื่อแจ้งถึงข้อมูลอันอาจเป็นประโยชน์ และน่าสนใจไปยังท่าน เกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนอต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ ของท่าน ที่ท่านแจ้งไว้ ขณะทำการลงทะเบียน ซึ่งท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเลือกไม่รับข่าวสารใดๆ ทางอีเมล์เช่นกัน คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารจากทางเราได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่มยกเลิกในอีเมลที่เราส่งไป หรือ อีเมลมาที่ customer@lemonfarm.com โดยใช้หัวข้อ ขอยกเลิกรับข้อมูลข่าวสาร โดยที่ทางคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ อาจถูกนำไปใช้งานร่วมกับบริษัทที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท เพื่อจุดประสงค์ในการตอบสนองความต้องการ และนำเสนอข้อมูลที่ท่านสนใจเกี่ยวกับสินค้า การบริการ โปรโมชั่น และข้อเสนออื่นๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ บริษัทจะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งสำหรับบริษัทที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขประกาศนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประกาศหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นควร ทั้งนี้ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศหรือนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่ประกาศและนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์แล้วเท่านั้น

 

ประกาศ เรื่อง นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ช่องทางการชำระเงิน Payment Methods

ชำระเงินผ่านการโอนก่อนส่งสินค้า

Offline Payments